سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه ثبت نام اينترنتي دانشجويان

سامانه ثبت نام اينترنتي دانشجويان

ثبت نام اينترنتي دانشجويان

در حال حاضر متقاضيان ورود به دانشگاه ها پس از پذيرش و سنجش توسط سازمان سنجش آموزش كشور، مركز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آزمونهاي متمركز و نيمه متمركز داخلي دانشگاه ها به حوزه هاي خدمات آموزشي دانشگاهها معرفي ميگردند. اين فرآيندها در فصول مختلف آموزشي صورت ميپذيرد. نرم افزار ثبت نام الكترونيكي دانشجويان با هدف ثبت نام از داوطلبان كه در اقصي نقاط ميهن اسلامي ساكن مي باشند، طراحي و ارائه گرديده است تا ضمن كاهش مراجعه ايشان به دانشگاه ها از اتلاف وقت ايشان ممانعت بعمل آيد و صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي خانواده ايشان را موجب گردد. از ديگر اهداف اين سامانه ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي غيرمعاونت آموزشي دانشگاه ها از جمله معاونت دانشجويي فرهنگي، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه و ... با فرآيند ثبت نام داوطلبان جديد الورود مي باشد و موجب تسهيل در اتخاذ تصميمات مناسب براي دانشگاه ها بر اساس آمارهاي بدست آمده از گروه هاي پذيرفته شده دانشجويي قبل از حضور دانشجويان در دانشگاه، ميگردد. ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انساني، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكي مي گردد.

شما مي توانيد كاتالوگ سامانه را دريافت كنيد. آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021