سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه الكترونيكي ارزيابي عملكرد سازمان ها

سامانه الكترونيكي ارزيابي عملكرد سازمان ها

سامانه ارزيابي عملكرد

موضوع ارزيابي عملكرد يكي از مباحث گسترده اي است كه دامنه وسيعي از رشته ها و صاحبنظران بر آن اثرگذار بوده اند.سازمانها بر اين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان وبه عنوان مزيت رقابتي مطرح است. موسسات، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با هر ماموريت، رسالت، اهداف و چشم اندازي كه دارند ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند. بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي ميشود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين كننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است. ارايه خدمات و توليد محصولات متعدد و تامين هزينه ها از محل منابع، حساسيت كافي را براي بررسي تحقق اهداف، بهبود مستمر كيفيت، ارتقاي رضايتمندي مشتري، عملكرد سازمان و مديريت و كاركنان را ايجاد كرده است. در صورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، موجب ارتقا و اعتماد عمومي به عملكرد سازمان ها و كارايي و اثربخشي مي شود. ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به سنجش و اندازه گيري، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملكرد طي دوره اي معين مي پردازدو در بعد سازماني معمولاً مترادف اثربخشي فعاليت هاست. منظور از اثر بخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه ها با ويژگي كارا بودن فعاليتها و عمليات است. ارزيابي عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص هاي كارايي بيان مي شود. ارزيابي عملكرد در واقع اندازهگيري عملكرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل براساس شاخص هاي از پيش تعيين شده كه خود واجد ويژگي هاي معين باشد. شركت ايده پرداز پيروز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران اقدام به راه اندازي سامانه الكترونيكي ارزيابي عملكرد سازمانها نموده است، تا هريك از واحد ها پس از خود ارزيابي مورد ارزيابي مديريت قرار گرفته و در صورت لزوم خود ارزيابي مجدد صورت پذيرد و در صورت وجود مستندات از طريق سامانه ارسال گردد.

شما مي توانيد كاتالوگ سامانه را دريافت كنيد.


                    
 

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021